Editors1 min read

Editors-in-Chief

Yuan Xingpei, Peking University

Zong-qi Cai, University of Illinois at Urbana-Champaign; Lingnan University of Hong Kong

Associate Editor-in-Chief

Liu Yucai, Peking University

Editorial Board

Chen Yinchi, Fudan University

Cheng Zhangcan, Nanjing University

Ronald Egan, Stanford University

Ge Xiaoyin, Peking University

Grace Fong, McGill University, Canada

Guo Yingde, Beijing Normal University

Hu Siao-chen, Academia Sinica, Taipei

Wilt Idema, Harvard University

Jiang Yin, Chinese Academy of Social Sciences

Wai-yee Li, Harvard University

Liu Yuejin, Chinese Academy of Social Sciences

Keith McMahon, University of Kansas

Pan Jianguo, Peking University

Patricia Sieber, Ohio State University

Paula Varsano, University of California, Berkeley

Wei Shang, Columbia University

Wang Zhaopeng, Wuhan University

Zhang Jian, Chinese University of Hong Kong

 

Editors for Translation

Maija Samei

Philip Merrill (associate editor)

Editorial Assistants

Chen Jing

Jin Xi

Wang Mei

Zhang Xiaohui

13