Editors1 min read

Editors in Chief

Yuan Xingpei, Peking University

Zong-qi Cai, University of Illinois at Urbana-Champaign and Lingnan University of Hong Kong

Associate Editor in Chief

Liu Yucai, Peking University

Book Review Editor

Stephen Roddy, University of San Francisco

Editorial Board

Chen Yinchi, Fudan University

Cheng Zhangcan, Nanjing University

Ronald Egan, Stanford University

Ge Xiaoyin, Peking University

Grace Fong, McGill University, Canada

Guo Yingde, Beijing Normal University

Hu Siao-chen, Academia Sinica, Taipei

Wilt Idema, Harvard University

Jiang Yin, Chinese Academy of Social Sciences

Wai-yee Li, Harvard University

Liu Yuejin, Chinese Academy of Social Sciences

Keith McMahon, University of Kansas

Pan Jianguo, Peking University

Patricia Sieber, Ohio State University

Paula Varsano, University of California, Berkeley

Stephen Roddy, University of San Francisco

Wei Shang, Columbia University

Wang Zhaopeng, Wuhan University

Zhang Jian, Chinese University of Hong Kong

Editors for Translation

Philip Merrill (associate editor)

Maija Samei

Associate Managing Editor:

Yuefan Wang

Editorial Assistants

Jin Xi

13